PRIVATLIVSPOLITIK

DETALJEORIENTERET HÅNDVÆRK

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MØLLERS TØMEREFIRMA APS – KUNDER OG LEVERANDØRER

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som betroet håndværker tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med byggesagsbehandling og byggeydelser og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Møllers Tømrerfirma ApS er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktperson
Morten Møller
J.F. Willumsens Vej 2B, 8270 Højbjerg
CVR: 14089640
Tlf.: 30 50 60 55
Mail: morten@mm-mt.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om byggesagshåndtering jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af byggerier m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af byggeydelser. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal underrette dig om uforudsete hændelser m.m.

Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for byggesagshåndtering.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for håndtering af vores kundedata m.m. Kommer du i restance med betaling, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. håndværksvirksomheder eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse m.m. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om persondata.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. boligselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Møllers Tømrerfirma ApS og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Møllers Tømrerfirma ApS, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, ifølge reglerne i bogføringsloven. I visse tilfælde gemmes oplysninger i op til 20 år af hensyn til garantiforpligtelser.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af byggeydelser fra Møllers Tømrerfirma ApS. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af byggeydelser, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de ovenstående kontaktoplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på morten@mm-mt.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk